A SZAKKOLLÉGIUM ALAPSZABÁLYA
(2013)

I.
Általános rendelkezések
1.§

 1. A Szakkollégium hivatalos megnevezése: Kepes György Szakkollégium (továbbiakban: Szakkollégium)
 2. A Szakkollégium székhelye és postacíme: Leányka úti kollégium, 3300 Eger, Leányka út 2.
  Férőhelyek száma: 30 fő.
 3. A Szakkollégium logója:
Logo

2.§

 1. A Szakkollégium célja, hogy feltételeket biztosítson, és kereteket nyújtson tagjainak:
  • igényes szakmai és tudományos munkára,
  • széleskörű szakmai- és közismeretek megszerzésére,
  • reális és kritikus társadalomszemlélet kialakítására,
  • aktív és felelős közéleti tevékenységre,
  • személyes és szakmai kompetenciáik fejlesztésére.
 2. Mindezen célok eléréséhez a Szakkollégium a következő feltételeket kívánja megteremteni, illetve igénybe venni.
  • Hallgatói öntevékenységre épülő tudományos igényű szakmai kurzusok, körök, előadások, tréningek szervezése.
  • Az Eszterházy Károly Főiskolán (továbbiakban: Főiskola) folyó tehetséggondozó programokba, szakmai és kutatói tevékenyégbe való bekapcsolódás biztosítása, ennek mentorálása.
  • A lehetőségekhez mérten más intézményekkel, kutatóműhelyekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés biztosítása, ennek mentorálása.
  • Az idegennyelv-tudás elmélyítéséhez szükséges feltételek elősegítése.
  • Közös értékeken és együttes cselekvésen alapuló közösségi életforma kereteinek megteremtése.
  • A demokratikus magatartásforma elsajátítását elősegítő kollégiumi önkormányzat és nyilvánosság rendszerének kiépítése és működtetése.
  • Haladó kollégiumi hagyományok ápolása.
  • Kulturális és közösségfejlesztő programok szervezése.
  • Szakmai és tudományos eredményekért ösztöndíjjal való jutalmazás lehetőségének biztosítása.

3.§

 1. A Szakkollégium működéséhez szükséges kollégiumi férőhelyeket, tárgyi eszközöket az Egyetem biztosítja.
 2. A Főiskola irodahelyiséget biztosít a Szakkollégium folyamatos és zavartalan működéséhez.

4.§

 1. Gazdasági ügyekben a Szakkollégium mentora, távollétében annak írásos meghatalmazásával a Szakkollégium Elnöke ír alá.
 2. A Szakkollégium bevételei:
  • Az Egyetem a Szakkollégium számára működési keretet biztosít.
  • A Szakkollégium a munkája során felmerülő többletköltségeket pályázatok és szponzorok útján fedezi.

II.
A szakkollégiumi tag jogai és kötelezettségei
5.§

 1. A Szakkollégium tagja:
  • Bentlakó tag: a Szakkollégium Alapszabályában lefektetett felvételi követelményeknek maradéktalanul megfelelt, és a Szakkollégium lakója.
  • Külső tag: a Szakkollégium Alapszabályában lefektetett felvételi követelményeknek maradéktalanul megfelelt, nem bentlakó tag.
  • Senior tag: A Szakkollégium senior tagja lehet bármely olyan személy, aki Egyetemi tanulmányait befejezte, a Választmány felkérte a senior taggá válásra és a vele szemben állított kritériumok közül legalább egynek megfelel. A senior tag jogviszonya a felkérés elfogadásával és nyilvántartásba vétele után jön létre. A senior tagság határozatlan időre szól.
   1. A senior tagsággal szemben állított kritériumok:
    • Korábban a Szakkollégium Bentlakó vagy Külső tagja volt összesen legalább 4 félévig.
    • Korábban a Szakkollégium Választmányának tagja volt.
    • Bármely korábbi tag, akit a Kibővített Választmány egyedi elbírálás alapján érdemesnek talál.
   2. A Szakkollégium Választmánya a következő lehetőségeket biztosítja Senior tagjai számára:
    • Rendszeres tájékoztatás a Szakkollégium aktuális ügyeivel, rendezvényeivel kapcsolatban.
    • Részvétel a Szakkollégium bármely nyilvános rendezvényén.
    • Részvétel a Szakkollégium zártkörű rendezvényein, ha oda meghívást kap.
    • Részvétel a Közgyűlés és a Választmány ülésein tanácskozási joggal.
    • Részvétel a Felvételi Bizottságban tanácskozási joggal.
    • Segítségnyújtás Öregdiák Találkozók lebonyolításában.
   3. A Senior tag kötelessége:
    • Lehetőségeihez mérten személyével, szervezői, oktatói vagy anyagi, illetve más típusú hozzájárulásával támogatja a Szakkollégiumot.
    • Kapcsolattartóként működik közre a Szakkollégium és a Kepes György Szakkollégium Öregdiák Baráti Kör között.
  • Tiszteletbeli tag: A Szakkollégium tiszteletbeli tagja lehet az a személy, aki korábban nem volt a Szakkollégium tagja, jelenleg nincs hallgatói jogviszonya az Egyetemen és a Választmány felkérte a tiszteletbeli taggá válásra. A tiszteletbeli tag jogviszonya a felkérés elfogadásával és nyilvántartásba vétele után jön létre. A tiszteletbeli tagság határozatlan időre szól.
   1. A tiszteletbeli taggal szemben állított kritérium:
    • Korábban személyével, szervezői, oktatói vagy anyagi, illetve más típusú hozzájárulásával kiemelten támogatta a Szakkollégiumot.
   2. SA Szakkollégium Választmánya a következő lehetőségeket biztosítja tiszteletbeli tagjai számára:
    • Rendszeres tájékoztatás a Szakkollégium aktuális ügyeivel, rendezvényeivel kapcsolatban.
    • Részvétel a Szakkollégium bármely nyilvános rendezvényén.
    • Részvétel a Szakkollégium zártkörű rendezvényein, ha oda meghívást kap.
 2. A szakkollégiumi tag joga:
  • Minden tag részt vesz a szakkollégiumi élet egészét érintő problémák és kérdések Közgyűlésen történő megvitatásában és a határozatok meghozatalában.
  • Minden tag a Közgyűlésen kifejtheti véleményét és ezzel kapcsolatban javaslatot tehet.
  • A külső tag a Szakkollégium bentlakó tagjainak életét és ügyeit érintő szavazásban nem vesz részt, szavazati joggal nem, csak véleményezéssel élhet.
  • A Közgyűlések közötti időben észrevételeivel, javaslataival a szakkollégiumi Választmányhoz fordulhat, és ezekre érdemi választ kérhet, amelyre a Választmány köteles 15 munkanapon belül választ adni.
  • Munkáját vagy személyét érintő döntés előtt a Közgyűlés köteles a szakkollégista véleményét megismerni.
  • Teljes körű felelősségvállalás mellett igénybe veheti a Szakkollégium technikai felszereléseit.
  • Jutalmazásra és fegyelmi eljárásra javaslatot tehet a Kibővített Választmánynak.
  • A Szakkollégiumban vendégeket fogadni csak az apartman minden lakójának beleegyezésével lehet. A fogadott vendégért a vendéglátó hallgató köteles teljes körű felelősséget vállalni.
  • Pályázatot leadni a Szakkollégium által kiírt pályázatokra.
 3. A szakkollégiumi tag joga:
  • Félévente beszámolni a szakmai és tudományos tevékenységéről, írásos, majd szóbeli for mában a Kibővített Választmány által meghatározott időpontig.
  • Tudományos munkát végezni, előadást, szakkurzust és/vagy kulturális programot szervezni, azokat lebonyolítani, és azokon részt venni.
  • Tudományos Diákköri Konferencián (TDK) szakkollégiumi tagsága alatt legalább egyszer indulni vagy egyéb országos versenyeken részt venni (sport, művészeti, tudományos).
  • Hozzájárulni a Szakkollégiumban folyó tevékenységek feltételeinek megteremtéséhez és javításához.
  • A kollégiumi Bentlakási szerződést és a Szakkollégium Alapszabályát betartani. Fegyelmi vétség esetén a tag a Szakkollégiumból év közben is kizárható.
  • 23:00-tól a csendrendelet értelmében tevékenykedhet a Szakkollégium minden lakója.
  • A Választmány által összehívott, rendszeres közgyűlésről félévente 1 igazolt, előre jelzett távollét, a tagok által kezdeményezett – váratlan – közgyűlésről további 1 igazolt hiányzás megengedett. Az igazolatlan hiányzás Szakkollégiumból való kizárást vonhat maga után (akár év közben is). A Kibővített Választmány felülvizsgálja a hiányzásokat, és dönthet a kizárásról.
  • A tagozatvezető által összehívott rendszeres tagozati gyűlésen, illetve a féléves tagozati kurzuson való részvétel kötelező. A tagozati gyűlésről félévente 1 igazolt, előre jelzett távollét, a tagok által kezdeményezett – váratlan – tagozati gyűlésről további 1 igazolt hiányzás megengedett. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi eljárást vonhat maga után. A Kibővített Választmány felülvizsgálja a hiányzásokat, és dönthet a kizárásról.
  • Részt venni a saját tagozata által szervezett konferencián.
  • A saját szakján megállapított szakátlag feletti tanulmányi átlagot kell elérnie. Amennyiben valamely tagnak a szakátlaga alatti tanulmányi eredménye születik, az nem jár automatikus kizárással, de a Kibővített Választmány minden esetben felülvizsgálja a szakkollégiumi tagsági jogviszonyát. A tag megelőző féléveiről benyújtott beszámolók alapján kerül elbírálásra a jogviszony további fenntartása.
  • Bármely kötelezettség elmulasztása fegyelmi eljárást vonhat maga után.

III.
A Szakkollégium szervezeti felépítése és működése
6.§

 1. A Közgyűlés
  • A szakkollégiumi önkormányzat legfelsőbb szerve a Közgyűlés.
  • A Szakkollégium valamennyi hallgatója a Közgyűlés egyenjogú tagja.
  • A Szakkollégium Mentora, a szakkollégiumi mentortanárok és a senior tagok szavazati joggal nemrendelkeznek a Közgyűlésen.
  • A Közgyűlés a szavazásra jogosultak 50%+1 fő jelenléte esetén határozatképes.
  • A határozathozatal a jelenlevők 50%+1 fő szótöbbségével történik. Rendkívüli esetekben a döntés módjáról a Közgyűlés határoz.
  • A személyi kérdésekben a határozathozatal titkos szavazással történik, amely a szavazásra jogosultak kétharmados jelenléte esetén érvényes.
  • A Közgyűlést havonta egy alkalommal a Választmánynak kötelessége összehívni, de szükség szerint összehívható a Választmány és bármely tag javaslatára, és köteles arról jegyzőkönyvet vezetni.
 2. A Közgyűlés hatásköre
  • A Közgyűlés dönt minden jelentős, a Szakkollégium életét befolyásoló kérdésről.
  • Évenként, - illetve szükség szerint évközben is - megválasztja az Elnököt, megerősíti a szakkollégiumi Választmány tisztségviselőit, illetve gyakorolja velük szemben a visszahívás jogát. Továbbá jogában áll a tisztségviselők év közbeni leváltása, relatív többséggel megszavazott konstruktív bizalmatlansági indítvánnyal.
  • Beszámoltatja a Szakkollégium Kibővített Választmányának szavazati joggal rendelkező tagjait a Közgyűlések között végzett munkájukról.
  • Felülvizsgálja a Szakkollégium Alapszabályát, ha ezt a tagok legalább egyharmada kéri.
 3. Az Elnök választása
  • A Közgyűlés bármely tagja lehet elnökjelölt. A jelöltekről a Közgyűlés jelölő szavazást tart. A szavazáson legtöbb szavazatot kapott jelöltet a Közgyűlés megerősítő szavazáson kétharmados többséggel emeli pozícióba.
  • Ha a megerősítő szavazáson a jelölt nem éri el a kétharmados többséget, akkor a jelölő szavazáson a két legtöbb szavazatot kapott jelölt közül a relatív többséget elérő jelölt kerül a pozícióba.

7.§
A Szakkollégium vezetése

 1. A Szakkollégium Választmánya és annak működése
  • A Választmány a Szakkollégium hivatalos ügyeinek felsőbb irányító és érdekképviseleti testülete.
  • Szavazati joggal rendelkező tagjai: Elnök, Tisztségviselők.
  • Szavazati joggal nem rendelkező tagja: a Szakkollégium Mentora
  • A Választmány munkájában a tagozatvezetők, a tagozati mentorok, és a senior tagok tanácskozási joggal részt vehetnek, szavazati joggal nem rendelkeznek.
  • A Választmány ülései nyilvánosak, azon bármely szakkollégiumi tag véleményezési joggal részt vehet.
  • A Választmány megbízatása egy évre szól, de az egyes tagok többször is (az elnök jelölésével, a Közgyűlés által) választhatók.
  • A Választmányt az Elnök havonta legalább egyszer köteles összehívni, de rendkívüli esetben bármely választmányi tag összehívhatja, és arról jegyzőkönyvet vezetni köteles.
  • Kibővített Választmányi Gyűlést az elnök félévente legalább kétszer (félév kezdésekor és zárásakor) köteles összehívni, illetve indokolt esetben félév közben is joga van hozzá, és arról jegyzőkönyvet vezetni köteles.
  • A Választmányi és a Kibővített Választmányi Gyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados jelenléte esetén határozatképes. A határozathozatal a jelenlevők 50%+1 fő szótöbbségével történik.
 2. A Választmány tisztségviselőinek megválasztása
  • A Választmányi tisztségekre az Elnök jelöl tagokat a Közgyűlésből. A jelölteket a Közgyűlés relatív többséggel megerősíti vagy elutasítja. Elutasítás esetén az Elnök új jelöltet állít a tisztségre és a folyamat megismétlődik.
 3. A Választmány hatásköre
  • Gondoskodik az Alapszabályban foglaltak maradéktalan érvényesítéséről.
  • Koordinálja és ellenőrzi a Szakkollégiumban folyó munkát és a közösségi feladatok ellátását.
  • Megszabja és ellenőrzi a Szakkollégium hatáskörébe utalt pénz és tárgyi eszközök felhasználását.
  • A Közgyűlést az Elnök havonta legalább egyszer köteles összehívni, de rendkívüli esetben bármely választmányi tag összehívhatja.
  • A Közgyűlés által meghozott döntés felülvizsgálása, és annak újbóli vitára kötelezése legfeljebb egy alkalommal.
  • Rendkívüli esetben, ha a Közgyűlés a szavazás módját illetően döntésképtelen, dönt annak kérdéséről.
  • A nem saját tagozatokhoz tartozó tagozati gyűléseken az eln ök és a választmányi tisztségviselők tanácskozási joggal részt vehetnek.
 4. A Választmány tisztségei és a tisztségviselők feladata.
  • A Szakkollégium Elnöke
   • A Szakkollégium hivatalos képviselete az Egyetem és más intézmények, szervezetek felé.
   • A Kibővített Választmánnyal együttműködve minden félév elején összeállítja a Szakkollégium féléves programját és költségvetését.
   • A választmány tisztségviselőit kijelöli a Közgyűlésen, feladataikat koordinálja.
   • Gyakorolja a választmányi tisztségviselők felett a visszahívás jogát.
   • A szakkollégiumi tagok egyéni szakmai tervének teljesítését ellenőrzi.
   • Szavazati joggal rendelkezik a szakmai ösztöndíjpályázatok elbírálásakor.
   • Jutalmazási joggal rendelkezik.
   • Felelős a Szakkollégium tárgyi és vagyoni helyzetéért.
   • Az FTDB bizottság tagja.
   • Félévente írásos beszámolót készít a végzett munkájáról.
  • Alelnök
   • Az Elnök javaslatot tesz a Választmány tagjai közül egy személyre, aki az Alelnök posztját tölti be. Az Alelnök személyét a Közgyűlés erősíti meg.
   • Az Elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén feladatait és jogkörét átveszi.
   • Szükség esetén összehívja és levezeti a Közgyűlés és a Választmány üléseit.
  • Gazdasági felelős és titkár
   • Feladata a Szakkollégium hivatalos iratainak kezelése.
   • A Szakkollégium elnökének távollétében, annak írásbeli meghatalmazása esetén gazdasági ügyekben aláírási jogosultságokkal rendelkezik.
   • Az Egyetem pénztárában pénzfelvételre jogosult.
   • Kurzus- és programfelelősök pénzügyi elszámoltatását végzi.
   • Félévente gazdasági beszámolót készít.
  • Kutatási megbízott és pályázati felelős
   • A szakkollégiumi tagok egyéni kutatási terveit ellenőrzi.
   • A TDK-s hallgatók munkáját segíti és ellenőrzi.
   • A megfelelő fórumokon tájékozódik a Szakkollégium és társszervezetei számára lehívható pályázatokról.
   • Koordinálja a Szakkollégium által kiírt pályázatokat.
   • A kurzusok szervezőivel való állandó kapcsolattartás, valamint a folyamatban lévő kurzusok állandó ellenőrzése.
   • Szavazati joggal rendelkezik a szakmai ösztöndíjpályázatok elbírálásakor.
   • Félévente írásos beszámolót készít a végzett munkájáról.
  • Rendezvény- és programfelelős
   • A Szakkollégium által szervezett kulturális rendezvények, tudományos és művészeti előadások szervezésének és lebonyolításának koordinálását végzi.
   • Kapcsolatot tart a kulturális programfelelősökkel.
   • Félévente írásos beszámolót készít a végzett munkájáról.
  • Intézményi kapcsolattartó és külügyi megbízott
   • Feladata a kapcsolatfelvétel a Nemzetközi Kapcsolatok Központjával, a Hallgatói Önkormányzat külügyi referensével, illetve az Egyetem egyéb szerveivel. Emellett a Főiskolán kívüli intézményekkel való kapcsolattartás, illetve az együttműködések lebonyolítása.
   • Kapcsolattartás a Szakkollégium és a senior-, a tiszteletbeli tagok, valamint a Kepes György Szakkollégium Öregdiák Baráti Kör között.
   • A Szakkollégium által szervezett programok meghirdetése a megfelelő fórumokon.
   • A Szakkollégium felvételi kampányainak koordinálása és a felvételi alkalmak meghirdetése.
   • Félévente írásos beszámolót készít a végzett munkájáról.
 5. A Választmány szavazati joggal nem rendelkező tagja és annak feladatai
  • A Szakkollégium Mentora
   • Az Egyetem vezetése bízza meg a feladatkör betöltésével
   • Szakmai segítséget nyújt a Szakkollégium tagjai számára a szervezet működtetését illetően.
   • Szavazati joggal rendelkező tagja a Felvételi Bizottságnak.
   • Szavazati joggal rendelkező bizottsági tag a Szakkollégium Kibővített Választmányában, a szakkollégisták számára kiírt belső pályázatok elbírálása során.
   • Segít a Szakkollégium féléves programtervének és költségvetésének összeállításában, félév végen ellenőrzi a beszámolókat.
   • Tanácskozási joggal rendszeresen részt vesz a Választmány, a Kibővített Választmány és a Közgyűlés ülésein.
 6. A Kibővített Választmány
  • Fegyelmi ügyekben dönt.
  • A tagozatok javaslatára felkéri a tagozati mentorokat, posztjuk betöltésére.
  • Koordinálja és ellenőrzi a Szakkollégiumban folyó szakmai és tudományos tevékenységet.
  • A tagok egyéni szakmai tervének teljesülésének ellenőrzésében segíti az elnök munkáját.
  • Joga van összehívni a Közgyűlést.
  • A Kibővített Választmány gyűlései nyilvánosak - a személyi kérdéseket tárgyaló ülések kivételével - azon bármelyik szakkollégiumi tag véleményezési joggal részt vehet.
 7. A Kibővített Választmány szavazati joggal rendelkező tagjai, és azok feladatai
  • Az Elnök és a Tisztségviselők
   • A 7.§ 5. pontjában foglaltak szerint.
  • Művészet- és Kultúratudományi Tagozat Vezetője
   • Személyét a Művészeti és Kultúratudományi Tagozat tagjai jelölik maguk közül, amelyet a Szakkollégium elnöke hagy jóvá.
   • Köteles havonta legalább egyszer tagozati gyűlést összehívni, és arról jegyzőkönyvet vezetni.
   • Feladata a tagozatban lévő hallgatók munkájának koordinálása.
   • A Szakkollégium által szervezett tagozati kurzusok szervezésének és lebonyolításának koordinálása.
   • A tagozat tagjai által készített féléves tervek beszedése, összegzése és azok továbbítása a Kibővített Választmány felé egy tagozati működési- és programterv formájában.
   • A tagozat rendezvényeiért és tagjainak munkájáért felelősséget vállal.
   • Művészeti és kultúratudományi rendezvények megszervezése és lebonyolítása szakkollégiumi keretek figyelembe vételével.
   • Félévente írásos beszámolót készít a tagozat működéséről és megerősítő szavazást kér a munkájáról.
  • Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozat Vezetője
   • Személyét a Nevelés- és Társadalomtudományi Tagozat tagjai jelölik maguk közül, amelyet a Szakkollégium elnöke hagy jóvá.
   • Köteles havonta legalább egyszer tagozati gyűlést összehívni, és arról jegyzőkönyvet vezetni.
   • Feladata a tagozatban lévő hallgatók munkájának koordinálása.
   • A Szakkollégium által szervezett tagozati kurzusok szervezésének és lebonyolításának koordinálása.
   • A tagozat tagjai által készített féléves tervek beszedése, összegzése és azok továbbítása a Kibővített Választmány felé egy tagozati működési- és programterv formájában.
   • A tagozat rendezvényeiért és tagjainak munkájáért felelősséget vállal.
   • Nevelés- és társadalomtudományi rendezvények megszervezése és lebonyolítása szakkollégiumi keretek figyelembe vételével.
   • Félévente írásos beszámolót készít a tagozat működéséről és megerősítő szavazást kér a munkájáról.
  • Természet- és Környezettudományi Tagozat Vezetője
   • Személyét a Természet- és Környezettudományi Tagozat tagjai jelölik maguk közül, amelyet a Szakkollégium elnöke hagy jóvá.
   • Köteles havonta legalább egyszer tagozati gyűlést összehívni, és arról jegyzőkönyvet vezetni.
   • Feladata a tagozatban lévő hallgatók munkájának koordinálása.
   • A Szakkollégium által szervezett tagozati kurzusok szervezésének és lebonyolításának koordinálása.
   • A tagozat tagjai által készített féléves tervek beszedése, összegzése és azok továbbítása a Kibővített Választmány felé egy tagozati működési- és programterv formájában.
   • A tagozat rendezvényeiért és tagjainak munkájáért felelősséget vállal.
   • Természet- és környezettudományi rendezvények megszervezése és lebonyolítása szakkollégiumi keretek figyelembe vételével.
   • Félévente írásos beszámolót készít a tagozat működéséről és megerősítő szavazást kér a munkájáról.
 8. A Kibővített Választmány szavazati joggal nem rendelkező tagjai és azok feladatai
  • A Szakkollégium Mentora
   • A 7. § 5. pontjában foglaltak szerint.
  • Tagozati Mentorok
   • A Kibővített Választmány tanácskozási joggal rendelkező tagjai.
   • Segítik a tagozat munkáját a kari és a tanszéki TDK körökkel együttműködve.
   • Segítenek a tagozat féléves szakmai programjának összeállításában és megvalósításában.
   • Szavazati joggal rendelkeznek a szakmai ösztöndíjpályázatok elbírálásakor.
   • Tanácskozási joggal rendszeresen részt vehetnek a Közgyűléseken.
  • A Senior- és Tiszteletbeli Tagok
   • Az 5. § 1/c és 1/d pontjába foglaltak szerint.

IV.
Felvétel a Szakkollégiumba
8.§

 1. A felvétel kritériumai
  • A Szakkollégium tagja lehet az Egyetem bármely hallgatója, aki elfogadja a Szakkollégium célkitűzéseit, vállalja és teljesíti annak tagságával járó mindenkori kötelezettségeit, és a felvételi követelményeknek megfelel.
  • A felvételi eljáráson bármely képzési szint nappali tagozatos hallgatója Bentlakó, indokolt esetben Külső Tagnak vehető fel, aki a nyílt felvételi eljárás alkalmával a Közgyűlés által megállapított követelményeknek megfelel, melyek a következők:
   • legalább egy lezárt félév
   • szaktanári vagy tanszékvezetői ajánlás tudományos/szakmai munkájához
   • saját szakján szakátlag feletti tanulmányi eredmény
  • A Szakkollégiumba való felvételről és kizárásról, a szakkollégiumi férőhely lemondásáról, illetve az új felvételről a Választmány értesíti a Hallgatói Centrumot.

9.§

 1. A Felvételi Bizottság tagjai
  • Szavazati joggal rendelkeznek: a Kibővített Választmány szavazati joggal rendelkező tagjai és a Szakkollégium Mentora.
  • A felvételi eljáráson tanácskozási joggal jelen lehetnek a Szakkollégium Bentlakó és Külső Tagjai, a Tagozati Mentorok, a Senior Tagok és a Bizottság által meghívott személyek.
  • A felvételi eljárás során a Felvételi Bizottság akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagjainak legalább kétharmada jelen van.
 2. A felvételi eljárás menete
  • A felvételi rendje
   • A Szakkollégiumba való jelentkezés folyamatos. Megfelelő jelentkezői létszám esetén a Szakkollégium felvételi időpontot hirdet.
   • A hallgatók jelentkezésekor önéletrajz, tanári ajánlás, indexmásolat az utolsó lezárt félévről- felsőbb éveseknél utolsó 2 félévről - , illetve amennyiben a hallgatónak van folyamatban lévő TDK munkája (vagy egyéb tudományos dolgozata), arról egyoldalas rezümé leadása legkésőbb a felvételi előtt egy nappal esedékes.
   • Írásbeli jelentkezésének és a helyszínen kitöltött felvételi tesztjének az értékelése a szóbeli felvételi eljárásig történik meg.
   • Személyes elbeszélgetés a Felvételi Bizottság tagjaival.
   • A Felvételi Bizottság döntéshozatala.
   • A Kibővített Választmány értesíti a felvételizőket.
  • Felvett hallgatónak minősül, akit a Felvételi Bizottság jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagjai legalább kétharmados többséggel megszavaztak.
  • Abban az esetben, ha az érvényes szavazás után a rendelkezésre álló férőhelyeket nem sikerült teljes mértékben betölteni, akkor az üres férőhelyek betöltéséről a Választmány dönt.
  • Abban az esetben, ha az érvényes szavazás után a felvett hallgatók száma több mint a rendelkezésre álló helyek száma, a szavazatok száma dönt. Szavazategyenlőség esetén a jelentkezők szakmai-tudományos terveinek újbóli megvitatása után a Felvételi Bizottság újra szavaz.
  • Szükség esetén a Felvételi Bizottság dönt a második forduló megszervezéséről.
  • A felvételi időszakok közbeni üresedések esetén a megüresedett helyet a Választmány meghívásos alapon a külső tagokból tölti fel.

10.§

 1. A szakkollégiumi tagság megszűnése
  • A Bentlakó és Külső szakkollégisták tagságát a Kibővített Választmány félévente felülvizsgálja.
  • A Szakkollégiumi tagság automatikusan megszűnik a tag:
   • halálával
   • kilépésével
   • kizárásával
   • az egyetemi hallgatói jogviszonyának megszűnésével
  • Fegyelmi vétség elkövetése esetén a fegyelmi eljárás a 12 §-ban foglaltak szerint történik.
  • A Közgyűlés bármely tagja megalapozott indoklással előterjesztheti bármely tag kizárását a Kibővített Választmány felé. A Kibővített Választmány köteles az előterjesztést megvitatni és 15 munkanapon belül döntést hozni. A kizárást tárgyaló Kibővített Választmány által összehívott ülésen véleménynyilvánítási joggal jelen lehetnek a szavazati joggal nem rendelkező tagok is, de a kizárás a szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados döntése alapján lép érvénybe.
  • A Szakkollégiumból való kizárás előtt a Kibővített Választmány a következő szempontok alapján vitatja meg az előterjesztést:
   • a felterjesztés oka
   • tanulmányi átlag
   • közös munkában való aktivitás
   • egyéni szakmai, tudományos tevékenység
  • Amennyiben a Kibővített Választmány megszavazza a kizárást, a hallgató számára legfeljebb egy hónap türelmi idő biztosítható a szakkollégiumi férőhely elhagyására.

V.
A Szakkollégium felügyelete
11.§

 1. A Szakkollégium az Egyetemi Szenátus által felügyelt autonóm hallgatói intézmény.
 2. A Szakkollégium a munkáját az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottsággal és a Tudományos rektorhelyettessel együttműködve végzi, legalább évente egyszer közösen áttekintik a Szakkollégium munkáját, a lehetséges támogatási formákat és az éves munkaprogramban foglaltak végrehajtásának helyzetét.

12.§

 1. Fegyelmi hatóságok
  • Fegyelmi vétség esetében
   • első fokon a Szakkollégium Kibővített Választmánya dönt a tagok kizárásáról.
   • a fegyelmi eljárásban másodfokon az Egyetem Etikai Bizottsága és a Fegyelmi Bizottsága járhat el.

VI.
Záró rendelkezés
13.§

 1. Ezene alapszabályzatot a Szakkollégium 2013. szeptember 3-i Közgyűlése elfogadta. Érvénybe a Főiskolai Szenátus jóváhagyásával lép.
 2. A módosított Alapszabályzatot a Szenátus 112/2013. (XII 16.) sz. határozata alapján egyhangú szavazás eredményeképpen jóváhagyta.
 3. Az új szabályzat hatálybalépésével egyidejűleg a Szenátus 37/2010. (VI. 2.) sz. határozatával elfogadott, 2010 június 2-től hatályos korábbi alapszabályzat hatályát veszti.
 4. Rendelkezései módosításáig, illetve visszavonásáig érvényesek.


Eger, 2013. december 17.